Bảng hiệu phòng net Xeko Gaming – Quận 8, sử dụng lam nhôm quảng cáo, chữ mica led sử dụng mica fs đèn led sử dụng led module 3 bóng samsung.  

Bảng hiệu phòng net Xeko Gaming – Quận 8, sử dụng lam nhôm quảng cáo, chữ mica led sử dụng mica fs đèn led sử dụng led module 3 bóng samsung.

z1412590634168 ca465009b03382f4cd11855d95ac89d6 1 1 - công ty quảng cáo nguyễn hồ z1441945718186 865559c4b62a7a58111b26c5fa857f69 1 - công ty quảng cáo nguyễn hồ