Thiết thi công quảng cáo phòng game HASAGI – Vũng tàu. Toàn bộ từ decor đến trang trí đều được Nguyễn Hồ thi công. Thời gian hoàn thiện 3 ngày. Bảng hiệu sử dụng Alu Triều Chen 3mm 0.1. Mica FS 2mm, Led Samsung 3 bóng.

Thiết thi công quảng cáo phòng game HASAGI – Vũng tàu. Toàn bộ từ decor đến trang trí đều được Nguyễn Hồ thi công. Thời gian hoàn thiện 3 ngày. Bảng hiệu sử dụng Alu Triều Chen 3mm 0.1. Mica FS 2mm, Led Samsung 3 bóng.

8256018f09b3f0eda9a2 - công ty quảng cáo nguyễn hồ711146eb4ed7b789eec6 - công ty quảng cáo nguyễn hồ027ee23bed0714594d16 - công ty quảng cáo nguyễn hồbc21f056ff6a06345f7b - công ty quảng cáo nguyễn hồf44348af4093b9cde082 - công ty quảng cáo nguyễn hồ08fa379d38a1c1ff98b0 1 - công ty quảng cáo nguyễn hồ774769e9e4d41d8a44c5 - công ty quảng cáo nguyễn hồ1736fc5ef3620a3c5373 1 - công ty quảng cáo nguyễn hồ13ecd54e5873a12df862 - công ty quảng cáo nguyễn hồc59ed278da44231a7a55 - công ty quảng cáo nguyễn hồ368726452e79d7278e68 - công ty quảng cáo nguyễn hồc51fad8fa5b35ced05a2 - công ty quảng cáo nguyễn hồ9818818b89b770e929a6 - công ty quảng cáo nguyễn hồ632e49ee41d2b88ce1c3 - công ty quảng cáo nguyễn hồ26943850306cc932907d - công ty quảng cáo nguyễn hồ519dece1e3dd1a8343cc - công ty quảng cáo nguyễn hồ02f306b90985f0dba994 - công ty quảng cáo nguyễn hồe476510d5e31a76ffe20 - công ty quảng cáo nguyễn hồdb76879d8fa176ff2fb0 - công ty quảng cáo nguyễn hồf6f4d128d914204a7905 - công ty quảng cáo nguyễn hồ00343eb7368bcfd5969a 1 - công ty quảng cáo nguyễn hồ636aa4a6ac9a55c40c8b - công ty quảng cáo nguyễn hồ6342100a1f36e668bf27 - công ty quảng cáo nguyễn hồ642508ed00d1f98fa0c0 - công ty quảng cáo nguyễn hồ5249da0bd5372c697526 - công ty quảng cáo nguyễn hồ30b5bda4b5984cc61589 - công ty quảng cáo nguyễn hồc0f1741e7c22857cdc33 - công ty quảng cáo nguyễn hồ5f4677ba7f8686d8df97 - công ty quảng cáo nguyễn hồ5740ee2de111184f4100 1 - công ty quảng cáo nguyễn hồeda8e749ef75162b4f6429115721 - công ty quảng cáo nguyễn hồeda8e749ef75162b4f64 - công ty quảng cáo nguyễn hồ