Thiết thi công quảng cáo phòng game HASAGI – Vũng tàu. Toàn bộ từ decor đến trang trí đều được Nguyễn Hồ thi công. Thời gian hoàn thiện 3 ngày. Bảng hiệu sử dụng Alu Triều Chen 3mm 0.1. Mica FS 2mm, Led Samsung 3 bóng.

Thiết thi công quảng cáo phòng game HASAGI – Vũng tàu. Toàn bộ từ decor đến trang trí đều được Nguyễn Hồ thi công. Thời gian hoàn thiện 3 ngày. Bảng hiệu sử dụng Alu Triều Chen 3mm 0.1. Mica FS 2mm, Led Samsung 3 bóng.

8256018f09b3f0eda9a2 - Bảng Hiệu Giá Rẻ711146eb4ed7b789eec6 - Bảng Hiệu Giá Rẻ027ee23bed0714594d16 - Bảng Hiệu Giá Rẻbc21f056ff6a06345f7b - Bảng Hiệu Giá Rẻf44348af4093b9cde082 - Bảng Hiệu Giá Rẻ08fa379d38a1c1ff98b0 1 - Bảng Hiệu Giá Rẻ774769e9e4d41d8a44c5 - Bảng Hiệu Giá Rẻ1736fc5ef3620a3c5373 1 - Bảng Hiệu Giá Rẻ13ecd54e5873a12df862 - Bảng Hiệu Giá Rẻc59ed278da44231a7a55 - Bảng Hiệu Giá Rẻ368726452e79d7278e68 - Bảng Hiệu Giá Rẻc51fad8fa5b35ced05a2 - Bảng Hiệu Giá Rẻ9818818b89b770e929a6 - Bảng Hiệu Giá Rẻ632e49ee41d2b88ce1c3 - Bảng Hiệu Giá Rẻ26943850306cc932907d - Bảng Hiệu Giá Rẻ519dece1e3dd1a8343cc - Bảng Hiệu Giá Rẻ02f306b90985f0dba994 - Bảng Hiệu Giá Rẻe476510d5e31a76ffe20 - Bảng Hiệu Giá Rẻdb76879d8fa176ff2fb0 - Bảng Hiệu Giá Rẻf6f4d128d914204a7905 - Bảng Hiệu Giá Rẻ00343eb7368bcfd5969a 1 - Bảng Hiệu Giá Rẻ636aa4a6ac9a55c40c8b - Bảng Hiệu Giá Rẻ6342100a1f36e668bf27 - Bảng Hiệu Giá Rẻ642508ed00d1f98fa0c0 - Bảng Hiệu Giá Rẻ5249da0bd5372c697526 - Bảng Hiệu Giá Rẻ30b5bda4b5984cc61589 - Bảng Hiệu Giá Rẻc0f1741e7c22857cdc33 - Bảng Hiệu Giá Rẻ5f4677ba7f8686d8df97 - Bảng Hiệu Giá Rẻ5740ee2de111184f4100 1 - Bảng Hiệu Giá Rẻeda8e749ef75162b4f6429115721 - Bảng Hiệu Giá Rẻeda8e749ef75162b4f64 - Bảng Hiệu Giá Rẻ