Thi công bảng hiệu shop Vườn Rau – Quận 1. Mặt sử dụng tôn lạnh sơn kẽm, viền alu. Nội dung chữ mica dán chìm, logo hắt sáng.

Thi công bảng hiệu shop Vườn Rau – Quận 1. Mặt sử dụng tôn lạnh sơn kẽm, viền alu. Nội dung chữ mica dán chìm, logo hắt sáng.

1cb8f29e16a2effcb6b3 - công ty quảng cáo nguyễn hồ